"Antrag und Überarbeitung" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Antrag und ÜberarbeitungAnvendelse og revision

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Antrags-, Auswahl- und Zahlungsverfahren;ansøgnings-, udvælgelses- og betalingsprocedurer
Eurostat, Antrag und FragebogenantwortenEurostat, oplysninger i klagen og spørgeskemabesvarelser
Beantragung und Erteilung von AusfuhrlizenzenAnsøgning om og udstedelse af eksportlicenser
Beantragung und erteilung von fanggenehmigungenAnsøgning om og udstedelse af fiskeritilladelser
Daten aus dem Antrag und FragebogenantwortenOplysninger i klagen og spørgeskemabesvarelser
Vertrag des Antragstellers und des ErstverarbeitersKontrakt og ansøgers og første forarbejdningsvirksomheds forpligtelser
Annahme des Antrags auf Beitritt und BeobachterstatusGodkendelse af anmodning om tiltrædelse og observatørstatus
Ihren Asylantrag hier nicht zu prüfen undikke at behandle Deres asylansøgning her i landet, og
Im Lizenzantrag und in der Lizenz sind einzutragen:I licensansøgningen og på licensen anføres følgende:
Inkrafttreten, Geltung und ÜberarbeitungIkrafttrædelse, gyldighed og revision
Die Behörde hat diese Überprüfung vorgenommen und dabei festgestellt, dass die Leitlinien derzeit keiner Überarbeitung bedürfen.Tilsynsmyndigheden har gennemført denne undersøgelse og har konkluderet, at en revision af retningslinjerne tilsyneladende ikke er nødvendig.
Zu diesem Zweck konsultiert die Agentur während der Ausarbeitung und Überarbeitung der TSI die Benutzerverbände und -organisationen.Med henblik herpå hører agenturet de repræsentative brugersammenslutninger og organisationer under udarbejdelsen og revisionen af TSI'erne.
Es müssen bestimmte Regeln für die Planung und Überarbeitung der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums festgesetzt werden.Det er nødvendigt at fastsætte visse regler for programmering og revision af programmerne for udviklingen af landdistrikterne.