"Anmerkung: Unternummer 6B004b erfasst nicht Mikroskope. 6B007" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anmerkung: Unternummer 6B004b erfasst nicht Mikroskope. 6B007Note: 6B004 lægger ikke eksportkontrol på mikroskoper.