"Anlage IX — EASA Formblatt 53 — Freigabebescheinigung;" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anlage IX EASA Formblatt 53 Freigabebescheinigung;Tillæg IX — EASA Formular 53 — Certifikat om frigivelse til tjeneste