"Anhang I A der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 wird wie folgt geändert:" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anhang I A der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 wird wie folgt geändert:I bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 foretages følgende ændringer: