"Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert:" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Anhang 30A der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 wird wie folgt geändert:Bilag 30A til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres således: