"Angleichung der Rechtsvorschriften" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Angleichung der Rechtsvorschriftentilnærmelse af lovgivning

Beispieltexte mit "Angleichung der Rechtsvorschriften"

Die Angleichung der diesbezüglichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ist somit eine notwendige Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes.Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Angleichung der Normenharmonisering af normer
Angleichung der Preiseprisharmonisering
Diese Differenzen sind durch zeitliche Angleichung der Signale zu berücksichtigen.Der tages hensyn til sådanne forskelle ved at signalerne tidsmæssigt rettes ind efter hinanden.
Fortsetzung der Rechtsangleichung und der Stärkung der Verwaltungskapazitäten im Luftverkehrssektor.Fortsætte lovgivningstilpasningen og styrke den administrative kapacitet i luftfartssektoren.
Andernfalls erfolgen die Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der endgültigen Feststellung.I modsat fald finder justeringerne sted i forbindelse med den anden kreditering efter den endelige vedtagelse.
Diese Angleichung ist einmalig und endgültig, ungeachtet etwaiger späterer Berichtigungen der BSP-Grundlagen.Denne justering foretages kun én gang og er definitiv, idet den ikke ændres i tilfælde af en senere ændring af det valgte BNI-grundlag.
Öffentliches Auftragswesen Nennenswerte Angleichung des albanischen Rechtsrahmens an den Besitzstand der EU.Offentlige indkøb Sikre en betydelig grad af tilpasning mellem Albaniens retlige rammer og EU-retten.
schrittweise Angleichung an den Besitzstand der Union und Vorbereitung auf seine Umsetzung,gradvis tilnærmelse til og forberedelse på gennemførelsen af EU-retten
Verstärkte Bemühungen um Angleichung des statistischen Systems an die Normen der EU.Gøre en større indsats for at sikre det statistiske systems forenelighed med EU-standarderne.
Vereinfachung der Rechtsvorschriftenforenkling af lovgivningen
EU- oder nationale/regionale RechtsvorschriftenEU- eller nationale/regionale bestemmelser
Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften:Den nationale lovgivnings indhold:
Aufhebung und Änderung geltender RechtsvorschriftenOphævelse og ændring af gældende lovgivning
Inkraftsetzen der Rechtsvorschriften über Unternehmensführung.Iværksætte lovgivning om virksomhedsstyring.
Zeitpunkt des Inkrafttretens der endgültigen Rechtsvorschriften;datoen for det definitive reguleringsindgrebs ikrafttræden
Verbesserung und Umsetzung der Rechtsvorschriften über Bestechung.Forbedre den nuværende lovgivning om bestikkelse og gennemføre den.
Vorgehensweise zur Überprüfung der Einhaltung der RechtsvorschriftenKontrol af overholdelse af lovgivningen
Beispiel einer einfachen Bewertung der Einhaltung von RechtsvorschriftenEksempel på simpel evaluering af overholdelse af lovgivningen