"Angaben zur Identität" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Angaben zur IdentitätIdentificerende oplysninger

Beispieltexte mit "Angaben zur Identität"

Angaben zur Identität des Steuerpflichtigen, der die Nicht-EU-Regelung in Anspruch nimmt;oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender ikke-EU-ordningen
Angaben zur Identität (z. B. CAS-Nummer und EG-Nummer, falls vorhanden; Bezugsquelle; Reinheit; bekannte Verunreinigungen; Chargennummer);identifikationsoplysninger (f.eks. CAS- og EF-numre, hvis de findes, oprindelse, renhed, kendte urenheder, batchnummer)
Angaben zur Identität der folgenden Person, die sich möglicherweise im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats aufhält:Med hensyn til identiteten af følgende person, som muligvis befinder sig på den anmodede medlemsstats område:
vergleichbare Angaben zur Identität des Steuerpflichtigen, der die EU-Regelung in Anspruch nimmt;lignende oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender EU-ordningen
Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation der Wirkstoffe sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.“Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.«
Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation der Wirkstoffe sind in dem betreffenden Prüfungsbericht enthalten.Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af de reviderede vurderingsrapporter.

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Angaben zur NährstoffbewertungAngivelse til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer
Angaben zur Standardabweichung:data vedrørende standardafvigelsen
Angaben zur TiergesundheitSundhedsoplysninger
Allgemeine Angaben zur Anlage:Generelle oplysninger om anlægget:
Angaben zur nationalen Kontrollstelle,Oplysninger om den nationale tilsynsmyndighed
Angaben zur Seuchenentwicklung (2):Historiske data om sygdommen(e)s epidemiologiske udvikling (2):
Angaben zur Finanzierung des Angebots,finansieringen af tilbuddet
Angaben zur vorlegenden benannten StelleOplysninger om det underrettende bemyndigede organ
Teil I: Angaben zur SendungDel I: Nærmere oplysninger om sendingen
Eine Rückforderungsentscheidung enthält nicht immer vollständige Angaben über die Identität der Beihilfeempfänger bzw. die zurückzufordernden Beträge.Tilbagesøgningsbeslutningen indeholder ikke altid fuldstændige oplysninger om hverken støttemodtagernes identitet eller det nøjagtige støttebeløb, der skal tilbagesøges.
Weitere Informationen zur Feststellung der Identität einer PersonYderligere oplysninger med henblik på at fastslå en persons identitet
Alle Personen unterliegen mindestens einer Kontrolle zur Feststellung ihrer Identität.Vedkommende personer skal underkastes mindst én sådan kontrol, så deres identitet kan fastslås.
Alle Evaluierungen werden in voller Länge veröffentlicht, enthalten jedoch keinesfalls Informationen zur Identität der Endempfänger.Alle evalueringer skal offentliggøres i deres helhed, men må under ingen omstændigheder indeholde oplysninger om de endelige modtageres identitet.