"Andere Einrichtungen (Beschreibung, Wirkungsweise): …" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Andere Einrichtungen (Beschreibung, Wirkungsweise): Andre systemer (beskrivelse og funktionsprincip): …

Weitere Deutsch-Dänisch Übersetzungen

Andere Einrichtungen (Beschreibung, Wirkungsweise):Andre systemer (beskrivelse og drift):«