"Alkohol oder psychoaktiven Substanzen oder" auf Dänisch


Deutsch

Dänisch Übersetzung

Alkohol oder psychoaktiven Substanzen oderalkohol eller et psykoaktivt stof eller