"lassen" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
lassenоставям

Beispieltexte mit "lassen"

bitte nur von einem Elektrofachbetrieb durchführen lassenмоля, да се изпълнява само от специализирана електрическа фирма
Verpflichtung der EU, keine Ausfuhrgeschäfte unberücksichtigt zu lassen.задължението на ЕС да не изключва нито една сделка за износ.
lassen.Всеки докладчик може да бъде подпомаган от експерт.
lassen.Свързани с почвата свойства, които могат да бъдат получени от почвени или други данни.
lassen.Настоящият регламент не следва да засяга разпоредбите на тези актове.
lassen.Друг начин е да получи експертна оценка.
lassen.Всеки член на борда може да бъде представляван или придружаван от заместник член.
lassen sich wie folgt zusammenfassen:Становищата на трети страни могат да се обобщят, както следва:
lassen sich danach unterscheiden, ob sie handelbar sind oder nicht.Финансовите вземания могат да бъдат разграничени по това дали са търгуеми или не.
lassen sich wie folgt zusammenfassen.Аргументите на дружествата могат да бъдат обобщени по следния начин.
lassen die Unionsregeln für staatliche Beihilfen unberührt.Интензитетът на помощта не засяга правилата на Съюза за държавните помощи.
lassen sich normalerweise erst ex post feststellen.Действителните загуби ще бъдат определени едва ex post.
lassen sich in zwei große Untergruppen aufteilen.Отлаганията, намиращи се в седименти, могат да бъдат разделени на два основни подтипа.
lassen sich durch fragmentierte nationale Anstrengungen allein nicht verwirklichen.и за запазване на водещите позиции на Европа на световните пазари за продукти и услуги, свързани с транспорта.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Klassenkampfкласова борба
anlassenпускам
ausgelassenбуен
entlassenизписвам
erblassenпобледнявам
Energieeffizienzklassen für LampenКласове на енергийна ефективност за лампи
Bei Reisebescheinigungen freizulassen.В случай на сертификат за лична собственост да се остави непопълнено.
ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN VON WARMWASSERSPEICHERNКЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА
Einstufung nach Güte- und GewichtsklassenКатегоризиране по качество и тегло
über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassenотносно съответствията между категориите на свидетелствата за управление
Länder, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenДържави, позволяващи неустойчив риболов
Energieeffizienzklassen, Reinigungsklassen und StaubemissionsklassenКласове на енергийна ефективност, ефективност на почистване и обратно изпускане на прах
Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu ForderungsklassenМетодика за отнасяне на дадена експозиция към съответен клас експозиции
Maßnahmen gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenМерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов
lassenГоримост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства
Beförderung zum zugelassenen OrtПревозване до подходящото място
Bei allen anderen Fahrzeugklassen:за всички останали категории превозни средства:
zugelassene Verwendungsarten des GVO;одобрени употреби на ГМО;
Vom Hersteller zugelassene TemperaturenТемператури, допускани от производителя
Regionsklassencode nach einer Systematik.Код на класа регион в съответствие с класификационна схема.
Änderungen in zugelassenen HerstellungsbetriebenПромени в одобрената производствена организация
Zugelassene Quarantäneeinrichtungen und -stationenОдобрени карантинни депа и центрове