"dreidimensional" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
dreidimensionalтриизмерен

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Dreidimensionaler Verlauf der Bohrung.Геометрия на сондажния отвор.
Dreidimensionaler räumlicher Bereich, in dem eine Statistik ermittelt wird, z. B. 1 Kubikmeter.Триизмерен пространствен обхват, в който се изчислява даден статистически факт, например 1 кубичен метър.
Anlage 1 — Beschreibung der dreidimensionalen H-Punkt-MaschineДопълнение 1 — Описание на тримерната машина за определяне на точка H
die Koordinaten des R-Punktes im dreidimensionalen Bezugssystem,координатите на точката „R“ в тримерната координатна система;
Sie ist zur Anwendung in einem dreidimensionalen Gewebemodell geeignet.Той е съвместим с използване в триизмерни тъканни модели.
dreidimensionalen Bezugssystem gemessen.координатите на точката „H“ се измерват в тримерната координатна система;
dreidimensionalen Raum.данни“ (3D data) означава данни, при които геометрията на пространствените обекти е представена в триизмерно пространство;
dreidimensionaler Objekte können Aufnahmen von allen Seiten verlangt werden.За опростяване на идентификацията на триизмерни предмети могат да се изискат снимки, направени от различен ъгъл.
dreidimensionalen Raum zu positionieren oder auszurichten,б. Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;