"bringen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

bringenдонасям

Beispieltexte mit "bringen"

bringen manipulationssichere Siegel an allen Fahrzeugen und/oder Behältern an, in denen Bordvorräte befördert werden, oder schützen diese physisch.използва пломби, възможното нарушаване на чиято цялост да е ясно установимо, за запечатване на всички превозни средства и/или контейнери, превозващи стоки, предназначени за полети, или осигурява физическа защита за същите.
Das AFS ist vor den Prüfungen in neutralen Zustand zu bringen.Преди последващите процедури на изпитване адаптиращата се система за предни светлини (AFS) следва да бъде приведена в неутрално състояние;
Im erstgenannten Fall ist das Kraftrad auf einen Prüfstand zu bringen.В първия случай мотоциклетът се монтира на изпитвателен стенд.
Gegebenenfalls ist der Unterschenkel wieder in seine Stellung zu bringen.Ако е необходимо, положението на стъпалата и подбедриците се изменя.
Der Wählhebel ist in die Stellung für vollautomatischen Betrieb zu bringen.Използва се положението на превключвателя на предавките за изцяло автоматично действие.
Vor den Messungen ist das Fahrzeug auf normale Betriebsbedingungen zu bringen.Преди започване на измерванията превозното средство трябва да достигне нормалните експлоатационни условия.
Nur die für die Entscheidung des Gerichtshofs maßgeblichen Gesichtspunkte sind diesem zur Kenntnis zu bringen.На вниманието на Съда трябва да бъдат представени само аспектите от определящо значение за решаването на делото.
Unternehmen wiederum verzichten eventuell darauf, das Ausbildungsniveau ihrer Beschäftigten auf ein soziales Optimum zu bringen.Предприятията могат да се въздържат от предоставяне на обучение на своя персонал на равнище, което би било оптимално за обществото като цяло.
Die norwegischen Behörden bringen vor, die Zahlung der 36 Mio. NOK stelle keine staatliche Beihilfe dar.Норвежките власти твърдят, че изплащането на 36 милиона NOK не представлява държавна помощ.
Die Mitgliedstaaten bringen auf der Erlaubnis den Hinweis an, dass diese zum Zwecke der Saisonarbeit ausgestellt wurde.Държавите-членки правят вписване в разрешението, в което се посочва, че разрешението е издадено за целите на сезонна работа.
Gemeinsame Maßnahmen bringen jedoch zusätzliche Transaktionskosten mit sich, die angemessen ausgeglichen werden sollten.Съвместните действия обаче генерират допълнителни разходи по трансакции, които следва да бъдат адекватно обезщетени.
Vor der Messung ist der Lenker in die Geradeausstellung zu bringen und der/die Spiegel in seine/ihre Normallage einzustellen.Преди измерването кормилото трябва да бъде поставено в положение за движение напред и огледалото (огледалата) се регулира(т) в своето нормално положение.
Dann ist die Drosseleinrichtung schlagartig in Leerlaufstellung zu bringen und die Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl zurückfallen zu lassen.След това механизмът, управляващ дроселната клапа, бързо се освобождава и честотата на въртене на двигателя се връща на празен ход.
Baumaßnahmen, die durch Hindernisse verursachte Turbulenzen mit sich bringen können, welche eine Gefahr für den Flugbetrieb darstellen können;всяко развитие, което може да доведе до турбуленции, предизвикани от препятствията, които могат да се окажат опасни за експлоатацията на въздухоплавателните средства;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

anbringenприкрепвам
erbringenизвършвам
gewinnbringendизгоден
herausbringenизнасям
mitbringenдовеждам
europäischen Mehrwert erbringen,представляват европейска добавена стойност;
Kumulative und zusammenfassende Intervalltabellen aus Datenquellen nach dem InverkehrbringenКумулативни и отнасящи се до обхванатия от доклада период обобщителни таблици от източници на данни след пускането в търговската мрежа
Bemerkungen zum Vorbringen DritterМнения относно становищата на трети страни
Diese Vorbringen sind zurückzuweisen.Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени.
Dieses Vorbringen wurde zurückgewiesen.Твърдението беше отхвърлено.
Das Vorbringen war daher zurückzuweisen.Въз основа на гореизложеното, твърдението трябваше да бъде отхвърлено.
Daher wurde das Vorbringen zurückgewiesen.Поради тази причина възражението бе отхвърлено.
Die Vorbringen waren daher zurückzuweisen.Поради тази причина тези възражения трябваше да бъдат отхвърлени.
Beide Vorbringen wurden daher zurückgewiesen.Ето защо и двете твърдения бяха отхвърлени.