"Zeile" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Zeileред

Beispieltexte mit "Zeile"

Zeile ‚Übergangs-zeit‘ der Tabelle 1Ред „период на въвеждане“ от таблица 1
Zeile ‚Allgemeine Anforderungen‘ der Tabellen 1 und 2Ред „общи изисквания“ от таблици 1 и 2
Zeile 257 zum Wirkstoff Harnstoff erhält folgende Fassung:Ред 257 относно активното вещество урея се заменя със следното:
Zeile 235 zum Wirkstoff Eisensulfat erhält folgende Fassung:Ред 235 относно активното вещество железен сулфат се заменя със следното:
Zeile 238 zum Wirkstoff Methylnonylketon erhält folgende Fassung:Ред 238 относно активното вещество метил-нонил-кетон се заменя със следното:
Zeile 226 zum Wirkstoff Denathoniumbenzoat erhält folgende Fassung:Ред 226 относно активното вещество денатониев бензоат се заменя със следното:
Zeile 219 zum Wirkstoff Aluminiumammoniumsulfat erhält folgende Fassung:Ред 219 относно активното вещество алуминиево-амониев сулфат се заменя със следното:
ZeileВ приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 770/2013 на страница 12 редът
Folgende Zeile wird angefügt:Добавя се следният ред:
In Punkt 11 wird folgende Zeile eingefügt:В точка 11 се добавя следният ред:
Die Zeile für „Code C“ erhält folgende Fassung:редът относно код за произход „C“ се заменя със следното:
Die Zeile für „Code D“ erhält folgende Fassung:редът относно код за произход „D“ се заменя със следното:
Die Zeile für „Code R“ erhält folgende Fassung:редът относно код за произход „R“ се заменя със следното:
Die vierte Zeile der Tabelle erhält folgende Fassung:четвъртият ред в таблицата се заменя със следното:
Die zweite Zeile der Tabelle erhält folgende Fassung:вторият ред в таблицата се заменя със следното:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Regalzeileстелажен ред
Zeile 220 zum Wirkstoff Aluminiumsilicat erhält folgende Fassung:Ред 220 относно активното вещество алуминиев силикат се заменя със следното:
Zeile 234 zum Wirkstoff hydrolysierte Proteine erhält folgende Fassung:Ред 234 относно активното вещество хидролизирани протеини се заменя със следното:
Zeile 229 zum Wirkstoff Rückstände aus der Fettdestillation erhält folgende Fassung:Ред 229 относно активното вещество остатъчни вещества от дестилация на мазнини се заменя със следното:
Summe der Zeilen 29 und 44Сума от редове 29 и 44
Bei Bedarf weitere Zeilen hinzufügen.При необходимост добавете допълнителни редове.
Seite 45, Artikel 36 Absatz 3 Zeile 3:На страница 45 в член 36, параграф 3, на четвъртия ред
In Zeile 7.1a wird Spalte F wie folgt geändert:В ред 7.1а, колона F се изменя, както следва:
Kernkapital, zu berechnen als Zeile 29 zuzüglich Zeile 44Капитал от първи ред (К1) — изчислява се като сума от ред 29 плюс ред 44.
Jede Zeile muss folgende Felder umfassen (in dieser Reihenfolge):Всеки ред следва да съдържа следните полета (в посочената последователност):
Eigenkapital insgesamt, zu berechnen als Zeile 45 zuzüglich Zeile 58Съвкупен капитал — изчислява се като сума от ред 45 плюс ред 58.