"Seefischerei" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch

Seefischereiморски риболов

Beispieltexte mit "Seefischerei"

Seefischerei und MeereserzeugnisseПродукти от морски риболов и други продукти, извлечени от морето

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Hochseefischereiриболов в открито море
Fang- und Aufwandsbeschränkungen in TiefseefischereienОграничения на улова и усилието за дълбоководния риболов
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)за PO: морски аквакултури, сладководни аквакултури; крайбрежен риболов, включително дребномащабен риболов; риболов в открито море и далечен риболов; друго (да се уточни)