"Rahmenbeschluss" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Rahmenbeschlussрамково решение

Beispieltexte mit "Rahmenbeschluss"

Rahmenbeschluss 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3).Рамково решение на Съвета 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3).

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Sie kann in einer Partnerschaftsrahmenvereinbarung oder einem Partnerschaftsrahmenbeschluss geregelt werden.То може да бъде под формата на споразумение за рамково партньорство или решение за рамково партньорство.
Er erfolgt im Einklang mit der Richtlinie 95/46/EG, des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI und der einschlägigen nationalen Datenschutzvorschriften.Той се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО, Рамково решение 2008/977/ПВР и съответните национални разпоредби относно защитата на данни.