"Pegel" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Pegelниво

Beispieltexte mit "Pegel"

Der Pegel des Hintergrundgeräuschs (einschließlich Windgeräusch) muss mindestens 10 dB unter dem A-bewerteten Schalldruckpegel des geprüften Fahrzeugs liegen.Фоновият шум (включително и шумът от вятъра) трябва да бъде най-малко 10 dB под нивото на звуковото налягане по крива А за шума, излъчван от изпитваното превозно средство.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Lärmpegelниво на шума
Schallleistungspegel (LWA), innenНиво на шума (LWA) в закрити помещения
ANFORDERUNGEN AN DEN SCHALLLEISTUNGSPEGELИЗИСКВАНИЯ ЗА НИВОТО НА ШУМА
Exposition des Fahrers gegenüber dem GeräuschpegelНивото на шум, на което е изложен водачът
Anforderungen für die Prüfung Typ IX: GeräuschpegelИзисквания относно изпитване от тип IX: ниво на шума
eingestellte PEGELWERTE (falls verfügbar),избрано НИВО НА ВОДАТА (ако е налично),
Der Schallleistungspegel wird auf Teppichen bestimmt.Нивото на шума се определя върху килим.
die Exposition des Fahrers gegenüber dem Geräuschpegel,нивото на шум, на което е изложен водачът;
Der höchste A-bewertete Schalldruckpegel ist aufzuzeichnen.Отчита се максималното ниво на звуковото налягане по крива А.
Der höchste Schallpegelmesserwert wird als Prüfwert übernommen.Като стойност от изпитването се взема максималното показание на шумомера.
den für das Hintergrundgeräusch typischen A-bewerteten Schalldruckpegel;звуковото налягане по крива А, типично за фоновия шум;
Geräuschpegel (der ausgewiesene A-bewertete Schalldruckpegel) des Computers;нива на шум (декларираната звукова мощност по крива А) на компютъра;