"Neffe" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Neffeплеменник

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Methode B, soweit die Anodeneffekt-Überspannung aufgezeichnet wird.Метод Б, при който се отчита свръхнапрежението при анодния ефект.
Methode A, soweit die Anodeneffekt-Minuten je Zelltag aufgezeichnet werden;Метод А, при който се отчита времетраенето в минути на анодния ефект в дадена клетка дневно;
neffekt-Minuten/Zelltag)].е емисионният фактор, отнесен към времетраенето на анодния ефект [(kg CF4/t произведен алуминий)/(времетраене на анодния ефект, минути/денонощие на клетката)].
neffekt-Überspannung (mV) und Stromeffizienz (-)производство на първичен алуминий в [t], свръхнапрежение при анодния ефект [mV] и ефективност на тока [-]
Neffen Sirajuddin Haqqani Befehle für Taliban-Operationen entgegen.За талибанските операции Khalil Haqqani се подчинява на заповедите на своя племенник Sirajuddin Haqqani.
neffekte zu erwarten sind.Въз основа на анализа по-долу Комисията заключи, че няма такива отрицателни последици.
neffekte zu erreichen;новите и съществуващите финансови инструменти, за да се избегнат нежелани припокривания и да се постигнат синергии и икономии от мащаба;