"Mechanisierung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Mechanisierungмеханизация

Beispieltexte mit "Mechanisierung"

Mechanisierung der Landwirtschaftземеделска механизация
Arbeitskosten, Lohnarbeit und Kosten der Mechanisierung sind nicht eingeschlossen und werden unter den entsprechenden Aufwandscodes geführt.Разходите за работна сила, работа по договор и механизация не се включват; те са включени в съответните разходни кодове.