"Lüftung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

LüftungstechnikВентилационна техника
Durchlüftungвентилация
Kabinenbelüftungs- und -filtersystemСистема за вентилация и филтрация на въздуха в кабината
Kurbelgehäuseentlüftung mit Regelventilвентилиране на картера с клапан за регулиране
Belüftungssystem (einschl. Nachtbelüftung)Вентилационна уредба (включително нощна вентилация)
die Abmessungen der Belüftungsleitung.размерите на канала на обдухване.
Breite des Kühlungskanals (Belüftungskanals)широчина на охлаждане (канал на обдухване);
Entlüftung und Aufnahme der Stäube in Gewebefiltern:Вентилация и улавяне на праха с текстилни филтри:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.При недостатъчна вентилация в помещението да се носят подходящи средства за дихателна защита.
Sonnenraum, natürliche Belüftung, Nutzung von Tageslicht usw.Напр. слънчева оранжерия, естествената вентилация, дневно осветление и т.н.
mit oder ohne Belüftung (z. B. Vollbremsscheibe oder belüftet);със или без обдухване (напр. плътни, с отвори за обдухване);
Art und geometrische Abmessungen der Belüftung (bei belüfteten Scheiben);тип и геометрия на обдухване (за обдухващи се дискове);