"Informationssystem" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Informationssystemинформационна система

Beispieltexte mit "Informationssystem"

geografisches Informationssystemгеографска информационна система
Schengener Informationssystem (SIS II)Шенгенска информационна система (ШИС II)
Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II)Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Management-Informationssystemинформационна система за управление
Schengen-InformationssystemШенгенска информационна система
Aufbau der europäischen Informationssysteme:изграждане на европейски информационни системи:
Bezeichnung des externen Informationssystems.Наименованието на външната информационна система.
Uniform Resource Identifier des externen Informationssystems.Универсален идентификатор на ресурси на външната информационна система.
B. Die Unionselemente der Europäischen Informationssysteme sind:Б. Компонентите на Съюза в европейските информационни системи са, както следва:
Spezifische Durchführungsbestimmungen für die europäischen InformationssystemeСпециални разпоредби за прилагане на европейските информационни системи
das Betrugsbekämpfungs-Informationssystem (Anti-Fraud Information System – AFIS);информационната система за борба с измамите (AFIS);
Ausrüstung, Verarbeitungsinfrastrukturen, Wartung der statistischen Informationssysteme,оборудване, обработваща инфраструктура и поддръжка, които са от особена важност за статистическите информационни системи,