"Forschung" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Forschungизследване

Beispieltexte mit "Forschung"

angewandte Forschungприложно изследване
medizinische Forschungмедицинско изследване
militärische Forschungизследване във военната област
wissenschaftliche Forschungнаучно изследване
innerbetriebliche Forschungизследвания в предприятие
Forschung und InnovationНаучни изследвания, иновации
Forschung und Entwicklungизследване и развитие
Forschung und EntwicklungНаучноизследователска и развойна дейност
Forschung und Innovation:Научни изследвания и иновации:
Organisation der Forschungорганизация на проучването
Forschung und Entwicklung (FuE),научноизследователската и развойната дейност (НИРД);
Forschung und andere interne PolitikbereicheИзследвания и други вътрешни политики
Forschung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft,научни изследвания в областта на селското и горското стопанство;
Forschung im Verkehrsbereich (einschließlich Luftfahrt)Научни изследвания, свързани с транспорта (включително аеронавтика)
Forschung und Entwicklung für neue Produkte oder Verfahren; undнаучни изследвания и разработване на нови продукти или процеси; както и
Forschung und Entwicklung im Bereich der Kernenergie (einschließlich Fusionstechnologien),научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрената енергия (включително технологиите за ядрен синтез);
Forschung im Verkehrsbereich (einschließlich Luftfahrt) — Gemeinsames Unternehmen „Brennstoffzellen und Wasserstoff“Научни изследвания, свързани с транспорта (включително въздухоплаването) — съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
Artikel 182 Bindung von Mitteln für ForschungЧлен 182 Поемане на задължения за фондовете за научни изследвания
Ausschuss für wissenschaftliche und technische ForschungКомитет за научно-технически изследвания
Innovation erfordert verstärkte Anstrengungen der technologieübergreifenden Forschung.Иновациите изискват повишени усилия в областта на изследването на междусекторните технологии.
Ziel: Schaffung eines europäischen Raums der Solidarität, der Prävention und der ForschungЦел: създаване на европейска зона на солидарност, превенция и изследвания
Einzelziel ist die Stärkung der Exzellenz, Dynamik und Kreativität der europäischen Forschung.Конкретната цел е да се укрепват високите постижения, динамиката и творческия характер на европейските научни изследвания.
Spezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der ForschungСпецифична гъвкавост за борба с младежката безработица и укрепване на научните изследвания
Statistiken über Forschung und EntwicklungСтатистика за научноизследователската и развойната дейност
Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklungрамкова програма за НИР
Zusammenarbeit im Bereich Forschung und InnovationСътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите
Institut für Ausbildung und Forschung (Vereinte Nationen)Институт за подготовка и научни изследвания (ООН)
der interdisziplinären und sektorübergreifenden Forschung und Innovation,интердисциплинарните и междусекторните изследвания и иновации;
Beitrag der europäischen Forschung zu internationalen WeltraumpartnerschaftenСъздаване на условия за провеждане на европейски научни изследвания в подкрепа на международни космически партньорства
der verantwortungsvollen Forschung und Innovation (einschließlich Geschlechtergleichstellung),сериозните научни изследвания и иновации, включително равенството между половете;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Verbrauchsforschungизследване на потреблението
Marktforschungмаркетингово проучване
Forschungsmethodeизследователски метод
Forschungspolitikизследователска политика
Forschungsprogrammпрограма за изследвания
Forschungsausgabe (EU)разход за изследвания (ЕС)
Beziehung Industrie/Forschungпромишлено-изследователски отношения
technologische Zukunftsforschungизследване на технологична перспектива
Gemeinsame ForschungsstelleСъвместен изследователски център
Forschungspolitik der EUизследователска политика на ЕС
Durchführung der FusionsenergieforschungПровеждане на научни изследвания на енергията от термоядрен синтез
Grenzen der ForschungsmethodenОграничения на методите на изследване.
Bildungs- und Forschungseinrichtungen.образователните и научноизследователските институции.
Unterstützung forschungsintensiver KMUПодкрепа за МСП, занимаващи се с интензивни научни изследвания
Zusammenarbeit mit ForschungseinrichtungenСътрудничество с научноизследователски звена
Hochschuleinrichtungen und Forschungsinstituten,висшите учебни заведения и научноизследователските институти;
Forschung, Entwicklung und InnovationНаучноизследователска и развойна дейност и иновации
Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (öffentlich)Инфраструктура за научни изследвания и иновации (публична)
Forschungs- und Innovationsprozesse in großen UnternehmenНаучноизследователски и иновационни процеси в големи предприятия
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für soziale EntwicklungИзследователски институт за социално развитие към ООН
Forschungstätigkeiten zum Klonen vom Menschen zu Reproduktionszwecken;клониране на човека с цел възпроизводство;
Forschungs- und Innovationsinfrastruktur (privat, einschließlich Wissenschaftsparks)Инфраструктура за научни изследвания и иновации (частна, включително научни паркове)
Forschungs- und Innovationstätigkeiten in privaten Forschungseinrichtungen einschließlich VernetzungНаучноизследователски и иновационни дейности в частни научноизследователски центрове, включително изграждане на мрежи
Institut der Vereinten Nationen für AbrüstungsforschungИнститут на ООН по разоръжаването
Der Europäische Forschungsrat (ERC)Европейски научноизследователски съвет (ЕНС)
Artikel 183 Gemeinsame ForschungsstelleЧлен 183 Съвместен изследователски център
Werbung, Marktforschung und MeinungsumfragenРеклама, пазарни проучвания и проучване на общественото мнение
Außer zu wissenschaftlichen Forschungszwecken.Освен за научноизследователски цели.
Sonstige Verwaltungsausgaben im ForschungsbereichДруги разходи за управление за изследователски дейности
Artikel 14: Forschungs- und EntwicklungsdienstleistungenЧлен 14: Услуги за научноизследователска и развойна дейност
Steuerverrechnungfür Forschungs- und EntwicklungstätigkeitenДанъчни облекчения за научноизследователска и развойна дейност