"Fischfang" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Fischfangриболов

Beispieltexte mit "Fischfang"

vom Fischfang abhängiges Gebietрегион зависещ от риболова
Länder, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenДържави, позволяващи неустойчив риболов
Für die Schifffahrt und den Fischfang geltende SperrgebieteЗони, забранени за корабоплаване и риболов
Maßnahmen gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenМерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов
dieses Land als Land ausweisen, das nicht nachhaltigen Fischfang zulässt;определяне на съответната държава като държава, позволяваща неустойчив риболов;
Geltungsdauer der Maßnahmen gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenСрок на прилагане на мерките по отношение на държавите, позволяващи неустойчив риболов
Höchstzahl der fanggenehmigungen für unionsschiffe, die in drittlandgewässern fischfang betreibenМаксимален брой разрешения за риболов за корабите на съюза във води на трети държави

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Fischfang, einschließlich Umladungen, Anbordnahmen, Anlandungen und Erstverkauf, sind zwischen 15. April und 15. Juni 2014 untersagt.От 15 април до 15 юни 2014 г. се забранява всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, вземане на борда, разтоварване на брега и първа продажба.
Ein Land kann als Land eingestuft werden, das nicht nachhaltigen Fischfang zulässt, wennДадена държава може да бъде определена като държава, позволяваща неустойчив риболов, когато:
Verfahren vor der Verabschiedung von Maßnahmen gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenПроцедури преди приемането на мерки по отношение на държавите, позволяващи неустойчив риболов
ANHANG III Höchstanzahl der Fanggenehmigungen für Unionsschiffe, die in Drittlandgewässern Fischfang betreibenПРИЛОЖЕНИЕ III Максимален брой разрешения за риболов за корабите на Съюза, извършващи риболов във води на трети държави
über bestimmte Maßnahmen zur Unterstützung der Bestandserhaltung gegenüber Ländern, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenотносно някои мерки, целящи опазването на рибни запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов
ANHANG VIII Mengenmäßige Beschränkungen der Fanggenehmigungen für Drittlandschiffe, die in Unionsgewässern Fischfang betreibenПРИЛОЖЕНИЕ VIII Количествени ограничения на разрешенията за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза
Verringerung der Umweltauswirkungen des Fischfangs, unter anderem durch Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der FanggeräteНамаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди
Verringerung der Umweltauswirkungen des Fischfangs, unter anderem durch Maßnahmen zur Verbesserung der Selektivität der Fanggeräte.намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.