"Fülle" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Fülleизобилие

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

befüllenзапълвам
einfüllenналивам
füllenпълня
füllen.“Попълва се от отправното митническо учреждение.“
Ausfüllen eines FlugplansПопълване на полетен план
Profile insgesamt konvex; sehr gute MuskelfülleПрофили, изпъкнали като цяло; много добре развити мускули
das Befüllen der Schafsaitlinge.пълнене на сместа в обвивките от овчи черва.
Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.Документът се попълва с ГЛАВНИ букви.
Von jedem Mitgliedstaat auszufüllen.Попълва се от всяка държава членка.
Staubsauger müssen folgende Anforderungen erfüllen:Прахосмукачките трябва да отговарят на следните изисквания:
Erläuterungen zum Ausfüllen der TiergesundheitsbescheinigungenОбяснителни бележки за попълване на ветеринарно-санитарните сертификати
Finanzierungsinstrumente müssen folgende Bedingungen erfüllen:Финансовите инструменти отговарят на следното:
Inwieweit erfüllen Schiffsmanagementgesellschaften diese Voraussetzungen?Оценяване на допустимостта на дружествата за управление на кораби