"Erdung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Erdungзаземяване

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Vor der Aussaat von Gras im Herbst darf kein Tierdung ausgebracht werden.Оборски тор не се разпръсква през есента преди култивирането на тревата.