"Branchenvereinbarung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Branchenvereinbarungбраншово споразумение

Beispieltexte mit "Branchenvereinbarung"

Im Rahmen einer Branchenvereinbarung ist eine Abweichung von dieser Vorschrift zulässig.За споразуменията в рамките на търговския бранш се позволява дерогация от тази разпоредба.
Im Rahmen einer Branchenvereinbarung kann eine andere Stufe für die Entnahme der Probe vorgesehen werden.Споразуменията в рамките на търговския бранш могат да предвиждат вземането на проби от цвеклото на друг етап.
gemeinsam durch das Zuckerunternehmen und den Berufsverband der Rübenerzeuger, wenn eine Branchenvereinbarung dies vorsieht;съвместно от предприятието за производство на захар и търговската организация на производителите на цвекло, ако така е предвидено в споразумение в рамките на търговския бранш;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Die Branchenvereinbarungen gemäß Anhang II Teil II Abschnitt A Nummer 6 sehen Schiedsklauseln vor.Споразуменията в рамките на бранша, упоменати в приложение II, част II, раздел А,точка 6, съдържат арбитражни клаузи.
Die Branchenvereinbarungen können die Verwendung einer mit dieser Verordnung und dem Unionrecht vereinbaren Formvorlage vorsehen.Споразуменията в рамките на бранша могат да определят стандартен формуляр за договорите за доставка, съвместим с настоящия регламент и правилата на Съюза.