"Begleitung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Begleitungпридружаване

Beispieltexte mit "Begleitung"

Begleitung der programmeМониторинг на програмите
Begleitung und BewertungМониторинг и оценка
Begleitung und Bewirtschaftung des Marktes im Sektor Olivenöl und Tafeloliven;наблюдение и управление на пазара в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;
Begleitung und Berichterstattung über die Ausführung des Finanzinstruments, um die Einhaltung von Artikel 46 sicherzustellen.мониторинг и докладване на изпълнението на финансовия инструмент с цел да се гарантира съотвестние с член 46.
Ausschuss zur Begleitung eines OP IIМониторингов комитет за ОП II
Aufgaben des Ausschusses zur Begleitung eines OP IIФункции на мониторинговия комитет на ОП II
Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und KontrolleПодготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
technische Begleitung des agrarmeteorologischen Systems.да осигурява технологичното наблюдение на агрометеорологичната система.
Beschreibung, wie die Begleitung der Programmdurchführung erfolgen soll.Описание на начините, по които ще се следи изпълнението на програмата.
die Entwicklung von Verfahren und Instrumenten für Begleitung und Bewertung.разработване на процедури и инструменти за наблюдение и оценка.
die Durchführungsbestimmungen für die Begleitung und Bewertung der Imkereiprogramme.определяне на мерките за мониторинг и оценка на програмите в областта на пчеларството.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Begleitungs- und BewertungssystemСистема за мониторинг и оценка
Begleitung, Berichterstattung und Prüfung;наблюдение, докладване и одит;
Mit dem Begleitungs- und BewertungssystemСистемата за мониторинг и оценка има за цел да:
F. Kriterien und quantitative Indikatoren für die Begleitung und BewertungЕ. Критерии и количествени показатели, които да се използват за мониторинг и оценка
Die Interessenträger sollten in angemessener Weise an der Begleitung beteiligt werden.Съответните заинтересовани страни следва да участват в мониторинга по подходящ начин.
Einbindung von Partnern in Durchführung, Begleitung und Bewertung des Kooperationsprogramms.участието на партньорите в изпълнението, мониторинга и оценката на програмата за сътрудничество.
die Beschreibung der Begleitungs- und Bewertungsverfahren sowie die Zusammensetzung des Begleitausschusses;описание на процедурите за мониторинг и оценка, както и състава на комитета за мониторинг;
Vorbereitung und Begleitung wissenschaftlicher und technischer Kampagnen zur Reduzierung der Betriebskosten;подготовка и мониторинг на научни и технически кампании, целящи намаляване на оперативните разходи,
Vorbereitungs-, Begleitungs- und Lenkungsaktivitäten im Zusammenhang mit den geplanten Maßnahmen („Projektträger-Aktivitäten“) undподготовка, мониторинг и насочване на дейностите, свързани с планираните мерки („дейности по подготовка на проекта“) и