"Bach" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Bachпоток

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Beobachterнаблюдател
Beobachtungнаблюдение
Anforderungen an BeobachtungenИзисквания за наблюдения
Beobachtung der AgrarressourcenМониторинг на селскостопанските ресурси
Beobachtung von MobilitätsmusternНаблюдение на моделите на мобилност
Beobachtungszeitpunkt, falls zutreffend;време на наблюдението, ако е уместно;
Beschreibung eines Beobachtungsprozesses.Описание на процес на наблюдение.
Bachelor- oder gleichwertiger BildungsgangБакалавърско или еквивалентно образование
Eine Sammlung von Punktbeobachtungen.Съвкупност от наблюдения на точка.
Aufnahme von Mitgliedern und BeobachternПриемане на членове и наблюдатели
Ausbildung von Beobachtern und Inspektoren;обучение на наблюдатели и контрольори,
Beschreibung sonstiger beobachteter Wirkungen.описание на други наблюдавани ефекти.
Unterschrift des ICCAT-Beobachters (gegebenenfalls).Подпис на наблюдателя от IССАТ (ако е приложимо).
Beobachtungs-, Kontroll- und Überwachungsfähigkeiten,способности за наблюдение, контрол и надзор;
Spezialisierte Beobachtungen (Specialised Observations)Специализирани наблюдения