"Ausweis" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausweisидентификационен документ

Beispieltexte mit "Ausweis"

Ausweis bestimmter MFIsИдентифициране на определени ПФИ
Ausweis von GeldmarktfondsИдентифициране на ФПП
Getrennter Ausweis von:Отделното идентифициране на:
Auf Grundsätzen der Eignung als Einlagensubstitut beruhender Ausweis bestimmter MFIsИдентифициране на определени ПФИ на база на принципите на заменяемост на депозити
eine für statistische Zwecke erstellte Liste der MFIs (siehe Teil 1 für den Ausweis bestimmter MFIs) undсписък на ПФИ за статистически цели (вж. част 1 за идентифициране на определени ПФИ); и
Name, Kontaktinformationen und Unterschrift des amtlichen oder ermächtigten Tierarztes, der den Ausweis ausstellt;името, информация за контакт и подписът на издаващото длъжностно лице или упълномощения ветеринарен лекар;
Untergliederung nach Zweck und getrennter Ausweis von Krediten an Einzelunternehmer/Personengesellschaften ohne RechtspersönlichkeitРазбивка по предназначение и отделно идентифициране на кредити, предоставени на еднолични търговци/сдружения без юридически статус

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausweisungекспулсиране
Beförderungsausweisбилет
ausweisenекстрадирам
Geburtsdatum laut Ausweis:Дата на раждане съгласно документите:
Ausgabe von BlankoausweisenПредоставяне на бланки на идентификационни документи
Verwendung eines Firmenausweises;Използване на идентификационна карта, издадена от дружеството
Übergangsmaßnahmen für AusweiseПреходни мерки относно идентификационните документи
Reisepass- und Personalausweisnummern,номер на паспорт и лична карта;
Ausweisung aus einer Wohnungизвеждане от жилище
Ausweise für den Zugang zu öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten,карти за достъп до публични или частни институции в държавите членки;
Bilhete de identidade (Personalausweis)Bilhete de identidade (лична карта)
Erläuterungen für das Ausfüllen des AusweisesОбяснителни бележки за попълването на паспорта
Pakistanischer Personalausweis Nr. 54401-2288025-9.номер на пакистанска карта за самоличност 54401-2288025-9.
Nummer des Ausweises/der Tiergesundheitsbescheinigung (2)Номер на паспорта/ветеринарно-санитарния сертификат (2)
Carte nationale d’identité (nationaler Personalausweis)Carte nationale d’identité (национална лична карта)
Personalausweise jeglicher Art (einschließlich vorläufiger Personalausweise),карти за самоличност от всякакъв вид (включително временни и заместващи карти),
Persönliche Identifikationsnummer/Art und Nummer des Personalausweispapiers (5)ЛИЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР / НОМЕР И ВИД НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ (5)