"Ausschuss und Schlussbestimmungen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausschuss und SchlussbestimmungenКомитет и заключителни разпоредби

Beispieltexte mit "Ausschuss und Schlussbestimmungen"

AUSSCHUSS, BEFUGNISÜBERTRAGUNG UND SCHLUSSBESTIMMUNGENКОМИТЕТ, ДЕЛЕГИРАНЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ELEKTRONISCHE SYSTEME, VEREINFACHUNGEN, BEFUGNISÜBERTRAGUNG, AUSSCHUSSVERFAHREN UND SCHLUSSBESTIMMUNGENЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ, ОПРОСТЯВАНИЯ, ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ, ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
TITEL IX ELEKTRONISCHE SYSTEME, VEREINFACHUNGEN, BEFUGNISÜBERTRAGUNG, AUSSCHUSSVERFAHREN UND SCHLUSSBESTIMMUNGENДЯЛ IX ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ, ОПРОСТЯВАНИЯ, ДЕЛЕГИРАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ, ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausschuss für wissenschaftliche und technische ForschungКомитет за научно-технически изследвания
Der Begleitausschuss prüft und genehmigtМониторинговият комитет разглежда и одобрява:
EFTA-Ausschuss für Veterinärwesen und PflanzenschutzВетеринарен и фитосанитарен комитет на ЕАСТ
Unterausschuss für Menschenrechte und DemokratieПодкомитет по правата на човека и демокрацията
Unterausschuss für Energie und energiebezogene FragenПодкомитет по енергетиката и свързаните с нея въпроси
Unterausschuss für Handel und handelsbezogene FragenПодкомитет по търговията и свързаните с нея въпроси
Er wird vom Lenkungsausschuss überprüft und genehmigt.Той се преглежда и одобрява от управителния съвет.
Dem Ausschuss gehören sieben Vertreter an, und zwarМеждуинституционалната група за „Галилео“ ще се състои от седем представители, от които: