"Ausschuss (EU)" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausschuss (EU)комитет (ЕС)

Beispieltexte mit "Ausschuss (EU)"

Gemischter Ausschuss (EU)съвместен комитет (ЕС)
Beratender Ausschuss (EU)консултативен комитет (ЕС)
Paritätischer Ausschuss (EU)съвместен комитет по въпросите на ЕС
Ständiger Ausschuss (EU)постоянен комитет (ЕС)
Wissenschaftlicher Ausschuss (EU)научен комитет (ЕС)
Technischer Ausschuss (EU)технически комитет (ЕС)
Verwaltungsausschuss (EU)управителен комитет (ЕС)
Regelungsausschuss (EU)регулаторен комитет (ЕС)
Agrarausschuss (EU)комитет по селско стопанство (ЕС)
Währungsausschuss (EU)Паричен комитет (ЕС)