"Auslagerung der Prüfungen der Agenturen durch den Rechnungshof" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Auslagerung der Prüfungen der Agenturen durch den RechnungshofВъзлагане на външни изпълнители на одитите на Сметната палата за агенциите