"Auskunftsrecht des Europäischen Parlaments und des Rates" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Auskunftsrecht des Europäischen Parlaments und des RatesИскания за информация, отправени от Европейския парламент и Съвета

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Artikel 206 Auskunftsrecht des Europäischen Parlaments und es RatesЧлен 206 Искания за информация, отправени от Европейския парламент и Съвета
Information des Europäischen Parlaments und des RatesИнформация за Европейския парламент и Съвета
Unterrichtung des Europäischen Parlaments und des RatesИнформиране на Европейския парламент и на Съвета
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des RatesРегламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета
Verordnung (EG) Nr. 1726/2003 des Europäischen Parlaments und des RatesРегламент (ЕО) № 1726/2003 на Европейския парламент и на Съвета
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des RatesРегламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета
Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 des Europäischen Parlaments und des RatesРегламент (ЕС) № 1382/2013 на Европейския парламент и на Съвета
der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates [14];Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета [14];
Einhaltung der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [1].съблюдаване на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [1].
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 741/2012 des Europäischen Parlaments und des RatesРегламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета