"Ausführliche Beschreibung der Maßnahme" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausführliche Beschreibung der MaßnahmeОписание на разследваните мерки

Beispieltexte mit "Ausführliche Beschreibung der Maßnahme"

Ausführliche technische Beschreibung der Fahrzeug-Wegfahrsperre und der Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Scharfschalten: …Подробно техническо описание на имобилайзера на превозното средство и на мерките, предприети срещу неволното му активиране: …

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausführlichere Beschreibung der Funktion.По-подробно описание на функцията.
Ausführliche Beschreibung der vorgesehenen AnwendungПодробно описание на предвидената употреба
Ausführliche Beschreibung der Bestandteile und ihrer Beladungszustände: …Подробно описание на устройствата и тяхната регулировка: …
Eine ausführliche Beschreibung der Projekte ist im Anhang enthalten.Подробно описание на проектите се съдържа в приложението.
Vollständige, ausführliche Beschreibung der Anlage und ihre Einstellung: …Пълно подробно описание на устройствата и техните регулировки: …
Ausführliche technische Beschreibung der Fahrzeugwegfahrsperre und des Schutzes gegen eine unbeabsichtigte Aktivierung:Подробно техническо описание на имобилайзера на превозното средство и на мерките, предприети срещу неволното му активиране:
Ausführliche Beschreibung des Alarmsystems und der Fahrzeugteile, die mit dem eingebauten Alarmsystem zusammenwirken:Подробно описание на алармената система и на частите на превозното средство, свързани с монтираната алармена система:
eine ausführliche Beschreibung der auf Berechnungen beruhenden Methodiken, soweit sie angewandt werden, bestehend ausПодробно описание на мониторинговата методика, в случай че се използват изчислителни методики, съдържащо както следва:
eine ausführliche Beschreibung der auf Messung beruhenden Methodiken, sofern sie angewandt werden, bestehend ausПодробно описание на измервателните методики, в случаите при които се използват, включително следното:
Beschreibung der Maßnahmen:Описание на предлаганите мерки:
Beschreibung der ProjektmaßnahmenОписание на проектната дейност
Beschreibung der VeräußerungsmaßnahmeОписание на операцията за продажба
Beschreibung der Maßnahmen [5]:Описание на предлаганите мерки [5]:
Beschreibung der neuen MaßnahmeОписание на новия механизъм
eine Beschreibung jeder ausgewählten Maßnahme;описание на всяка от избраните мерки;
Beschreibung der Maßnahmen/Techniken für die KalkindustrieОписание на техниките за отрасъла за производство на вар
Beschreibung der Maßnahmen für Luftfracht und Luftpost,описание на мерките за въздушни товари и поща
Falls JA: Erläuterung und Beschreibung der MaßnahmenАко отговорът е „ДА“, моля, обяснете и опишете какво включват те