"Ausführender Hersteller im betroffenen Land" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausführender Hersteller im betroffenen LandПроизводител износител в засегнатата държава

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausführender Hersteller im VergleichslandПроизводител износител в държавата аналог
Ein ausführender Hersteller in dem betroffenen Land bot eine Preisverpflichtung nach Artikel 8 Absatz 1 der Grundverordnung an.Един от производителите износители в засегнатата страна предложи едностранно поет ангажимент (гаранция) по отношение на цените в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент.