"Aufstellung des Haushaltsplans" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Aufstellung des Haushaltsplansизготвяне на бюджет
Aufstellung des HaushaltsplansСъставяне на бюджета

Beispieltexte mit "Aufstellung des Haushaltsplans"

Aufstellung des Haushaltsplans der EUсъставяне на бюджета на ЕС
Aufstellung des Haushaltsplans der UnionseinrichtungСъставяне на бюджета на органа на Съюза
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans ist der mehrjährige Finanzrahmen einzuhalten.Бюджетът е в съответствие с многогодишната финансова рамка.
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans kein Basisrechtsakt existiert oderкъм момента на съставяне на бюджета няма основен акт за съответното действие; или
Die Aufstellung des Haushaltsplans der PPP-Einrichtung, der Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung erfolgen in Euro.Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро.
Für die Aufstellung des Haushaltsplans der PPP-Einrichtung, den Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung gilt der Grundsatz der Transparenz.Бюджетът на органа за ПЧП се съставя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Aufstellung des ProgrammsСъздаване
Aufstellung des Mikrophons (siehe Anlage 2)Местоположение на микрофона (вж. допълнение 2)
Aufstellung, Aktualisierung und Weiterleitung der Kontaktliste mit Angaben zu allen Mitgliedern des Kollegiums;изготвяне, актуализиране и разпространяване на списък с данните за контакт на членовете на колегията;
Annahme des Haushaltsplansприемане на бюджета
Ausführung des Haushaltsplansизпълнение на бюджет
Änderung des Haushaltsplansбюджетна поправка
Entwurf des Haushaltsplansпроектобюджет
Ablehnung des Haushaltsplansотхвърляне на бюджетът
Vorentwurf des Haushaltsplansпредварителен проектобюджет
Entwurf des Haushaltsplans (EU)проект на бюджет (ЕС)
Einheitlichkeit des HaushaltsplansЕдинство на бюджета