"Auf die Gangschaltung wirkende Schutzeinrichtungen gegen unbefugte Benutzung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Auf die Gangschaltung wirkende Schutzeinrichtungen gegen unbefugte BenutzungУстройства за предотвратяване на неразрешено използване, които действат на управлението на предавателната кутия

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Eine auf die Gangschaltung wirkende Schutzeinrichtung gegen unbefugte Benutzung muss jeden Gangwechsel verhindern können.Устройство за предотвратяване на неразрешено използване, което действа на управлението на предавателната кутия, трябва да бъде способно да предотвратява каквато и да е смяна на предавката.
Auf die Lenkanlage wirkende Schutzeinrichtungen gegen unbefugte BenutzungУстройства за предотвратяване на неразрешено използване, които действат върху кормилното управление
Auf die Kraftübertragung oder die Bremsen wirkende Schutzeinrichtungen gegen unbefugte BenutzungУстройства за предотвратяване на неразрешено използване, които действат на силовото предаване или на спирачките