"Außer gemäß den Bestimmungen des Buchstaben e müssen alle Luftfahrzeuge," auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Außer gemäß den Bestimmungen des Buchstaben e müssen alle Luftfahrzeuge,С изключение на случаите, предвидени в буква д), всички въздухоплавателни средства:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Außer gemäß den Bestimmungen des Buchstaben e müssen alle Luftfahrzeuge nachts die folgenden Lichter führen:С изключение на случаите, предвидени в буква д), през нощта всички въздухоплавателни средства в полет трябва да бъдат с включени: