"Artikel oder Anhang dieser Verordnung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel oder Anhang dieser VerordnungЧлен или приложение от настоящия регламент

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Artikel 3 und Anhang III dieser Verordnung gelten ab dem Inkrafttreten der EMFF-Verordnung.Член 3 и приложение III към настоящия регламент започват да се прилагат с влизането в сила на Регламента за ЕФМДР.
Außerdem gewährleistet der Hersteller die Übereinstimmung mit den Off-Cycle-Anforderungen gemäß Artikel 14 und Anhang VI dieser Verordnung.Производителят също така гарантира съответствието с изискванията относно емисиите извън рамките на цикъла, определени в член 14 и в приложение VI към настоящия регламент.