"Artikel 63: Bekanntgabe technischer Spezifikationen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 63: Bekanntgabe technischer SpezifikationenЧлен 63: Съобщаване на технически спецификации