"Artikel 5 dritter Absatz" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 5 dritter AbsatzЧлен 5, трета алинея

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Siehe Artikel 53 Absatz 1 des EWR-Abkommens.Вж. член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.
Bei Dringlichkeit findet Artikel 15 Absatz 4 Anwendung."При спешни случаи се прилагат разпоредбите на член 15, параграф 4.“;
Bei Dringlichkeit findet Artikel 15 Absatz 5 Anwendung."При спешни случаи се прилагат разпоредбите на член 15, параграф 5.“;
Verfahren nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe aПроцедура в случаи по член 5, параграф 4, буква а)
Verfahren nach Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe cПроцедура в случаи по член 5, параграф 4, буква в)
Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 36 gelten entsprechend.Член 35, параграф 3 и член 36 се прилагат mutatis mutandis.
In Artikel 5 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:В член 5, параграф 1 се добавя следната буква:
sie die Anforderungen von Artikel 152 Absatz 3 erfüllen;изпълняват изискванията, предвидени в член 152, параграф 3;
die Zahlung nicht gegen Artikel 5 Absatz 2 verstößt undплащането не е в нарушение на член 5, параграф 2; както и