"Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:Член 3, параграф 1 се заменя със следното:
Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:член 3, параграф 1 се заменя със следния текст:

Beispieltexte mit "Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:"

Der letzte Satz in Artikel 32 Absatz 1 erhält folgende Fassung:В член 32, параграф 1 последното изречение се заменя със следното:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Artikel 3 Absatz 4 erhält folgende Fassung:Член 3, параграф 4 се заменя със следното:
Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 erhält folgende Fassung:Член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 се заменя със следното:
In Artikel 1 Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung:В член 1, параграф 1 уводната част се заменя със следното:
Artikel 1 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 476/2013 erhält folgende Fassung:Член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 476/2013 се заменя със следното:
Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1982/2004 erhält folgende Fassung:В член 8 от Регламент (ЕО) № 1982/2004 параграф 2 се заменя със следното:
Tag der Benennung nach Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe b: 22.8.2011“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.8.2011.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното: