"Artikel 214 Inkrafttreten" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 214 InkrafttretenЧлен 214 Влизане в сила

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Artikel 214 Absatz 6 (Initiativen zur Förderung der Koordinierung im Bereich der humanitären Hilfe).член 214, параграф 6 (инициативи за насърчаване на координацията на мерките за хуманитарна помощ).
Artikel 109: InkrafttretenЧлен 109: Влизане в сила
Artikel 93: InkrafttretenЧлен 93: Влизане в сила
Artikel 8 gilt jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung.Въпреки това член 8 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Artikel 4 Absatz 1 wird 18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung wirksam.Член 4, параграф 1 се прилага 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.
Artikel 3 und Anhang III dieser Verordnung gelten ab dem Inkrafttreten der EMFF-Verordnung.Член 3 и приложение III към настоящия регламент започват да се прилагат с влизането в сила на Регламента за ЕФМДР.
Artikel 6 Nummern 15, 17 und 18 ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung;член 6, точки 15, 17 и 18 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент;