"Artikel 158 Externe Prüfung durch den Rechnungshof" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 158 Externe Prüfung durch den RechnungshofЧлен 158 Външен одит от Сметната палата