"Artikel 143 Rechnungsführungsvorschriften" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 143 RechnungsführungsvorschriftenЧлен 143 Правила относно отчетите

Beispieltexte mit "Artikel 143 Rechnungsführungsvorschriften"

Die Rechnungsführung der PPP-Einrichtung muss den in Artikel 143 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 genannten Rechnungsführungsvorschriften entsprechen.Счетоводството на органа за ПЧП съответства на счетоводните правила, посочени в член 143 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Diese Berichtigungen müssen den Rechnungsführungsvorschriften nach Artikel 143 genügen.Корекциите спазват правилата за счетоводна отчетност, посочени в член 143.
Der zuständige Anweisungsbefugte kann nach Maßgabe einer Risikobewertung von den erfolgreichen Antragstellern Nachweise nach Artikel 143 anfordern.В зависимост от оценката на риска отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да поиска от успелите заявители да представят доказателствата по член 143.