"Artikel 105 Ausschreibungsunterlagen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 105 AusschreibungsunterlagenЧлен 105 Съдържание на тръжната документация

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Multiplikationsfaktor gemäß Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009Коефициент по член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009
Zusätzliche Bewertungsanpassungen nach Artikel 34 und 105 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (negativer Betrag)Допълнителни корекции на стойността в съответствие с членове 34 и 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (сума с отрицателен знак).
Im Einklang mit Artikel 105 Absatz 2 letzter Satz sollte daher kein Multiplikationsfaktor auf die Kürzung angewandt werden.В съответствие с последното изречение от член 105, параграф 2, в този случай не следва да се прилага коефициент за приспадане.