"Artikel 10 Art der Mittel" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 10 Art der MittelЧлен 10 Вид бюджетни кредити

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Mitteilung zu Absatzförderungsmaßnahmen gemäß Artikel 103p und Artikel 188a Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007Уведомление за мярка за популяризиране съгласно член 103п и член 188а, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1234/2007