"Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 658/2007 erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 658/2007 erhält folgende Fassung:Член 1 от Регламент (ЕО) № 658/2007 се заменя със следното: