"Art des Rechts" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art des RechtsВид правo

Beispieltexte mit "Art des Rechts"

Hochschullehrer und Parteien des AusgangsrechtsstreitsУниверситетски преподаватели и страни по главното производство
Art des Rechts, für das der Antrag gestellt wirdВид право, за което се отнася заявлението
Artikel 3 Übereinstimmung von Vorschriften des abgeleiteten Rechts mit dieser VerordnungЧлен 3 Съответствие на вторичното законодателство с настоящия регламент
Artikel 72 Verantwortlichkeit des Anweisungsbefugten bei rechtswidrigen Tätigkeiten, Betrug oder KorruptionЧлен 72 Отговорност на разпоредителя с бюджетни кредити за незаконна дейност, измама или корупция
Feld 5: Art des Rechts, für das der Antrag gestellt wirdКлетка 5: Вид право, за което се отнася заявлението
Artikel 183 Folgen einer Rücknahme oder offensichtlichen Unzulässigkeit des Rechtsmittels für das AnschlussrechtsmittelЧлен 183 Последици по отношение на насрещната жалба от оттегляне или от явна недопустимост на главната жалба
In einigen Mitgliedstaaten könnten jedoch politische Parteien unter den Begriff „Einrichtungen des öffentlichen Rechts“ fallen.Въпреки това политическите партии в някои държави членки може да попаднат в обхвата на понятието за публичноправни организации.
des nach den Artikeln 21 oder 22 auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendenden Rechts oderна приложимото към наследяването право съгласно член 21 или 22; или

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art des Abwassers.Тип канални води.
Art des Biozidprodukts,типът биоцид,
Art des Dokuments:Вид документ:
Art des ErzeugnissesВид продукт
Art des Grundwasserleiters.Типът воден слой.
Art des Mitglieds*:Вид член*:
Art des Prozesses.Тип процес.
Art des Wassers.Тип вода.
die Arten des Anhangs A.)видовете, включени в приложение А.)
Artikel 97 RechtsbehelfsbelehrungЧлен 97 Посочване на средствата за обжалване
Artikel 54 Basisrechtsakt und AusnahmeregelungenЧлен 54 Основен акт и изключения
Artikel 178 Anschlussrechtsmittelanträge, gründe und argumenteЧлен 178 Искания, основания и доводи в насрещната жалба
die in Artikel 20 genannten delegierten Rechtsakte erlassen werden.приемането на делегирани актове, посочени в член 20.
Artikel 52 Übereinstimmung der Rechtsakte der Union mit dem HaushaltsplanЧлен 52 Съответствие на актовете на Съюза с бюджета
Sie nimmt auf diesen Artikel als Rechtsgrundlage des Ersuchens Bezug;се позовава на настоящия член като правно основание за искането;
Auslegung des Rechtsтълкуване на правото
Anwendung des EU-Rechtsприлагане на правото на ЕС
Vorrang des Rechtsприоритет на правото
Vorrang des EU-Rechtsпредимство на правото на ЕС
Kodifizierung des EU-Rechtsкодифициране на правото на ЕС
Konsolidierung des EU-Rechtsконсолидиране а правото на ЕС
Ausarbeitung des EU-Rechtsизготвяне на правото на ЕС
Fundstelle des Rechtstextes;препратка към нормативния акт;
den Namen des Rechtsinhabers,името на носителя на авторски права;