"Art des Haushaltsvollzugs der Unionseinrichtung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art des Haushaltsvollzugs der UnionseinrichtungМетод на изпълнение на бюджета на органа на Съюза