"Art der geophysikalischen Untersuchung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Beispieltexte mit "Art der geophysikalischen Untersuchung"

Art der geophysikalischen Untersuchung oder des Datensatzes.Тип геофизично проучване или набор от данни.
Art der geophysikalischen Untersuchung.Вид геофизично проучване.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art der geophysikalischen Kampagne.Тип геофизична кампания.
Art der geophysikalischen Kampagne (CampaignTypeValue)Тип кампания (CampaignTypeValue)
Anmerkungen und Zusatzinformationen (z. B. Art der durchzuführenden Untersuchungen)Забележки и допълнителна информация (напр. характер на разследванията, които трябва да се проведат)
Es meldeten sich auch keine anderen interessierten Parteien während der Untersuchung.Никоя от другите потенциално заинтересовани страни не заяви интерес по време на разследването.
Er fungiert als Schnittstelle zwischen den interessierten Parteien und den mit der Untersuchung betrauten Kommissionsdienststellen.Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването.
Nach Artikel 13 Absatz 1 der Grundverordnung wurde der zuvor in der Ausgangsuntersuchung ermittelte Normalwert herangezogen.В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент бе използвана нормалната стойност, определена при първоначалното разследване.
Verschiedene Einführer forderten in ihren Stellungnahmen den Ausschluss von handbemalten Tischartikeln aus der Warendefinition der Untersuchung.Различни вносители изпратиха доводи за изключване на ръчно рисуваните съдове и прибори за сервиране от обхвата на продукта, предмет на разследването.
Artikel 4.1 des WTO-Antidumpingübereinkommens in Bezug auf die Definition des Wirtschaftszweigs der Union in der Untersuchung über Verbindungselemente,член 4.1 от Антидъмпинговото споразумение на СТО по отношение на определянето на промишлеността на Съюза в рамките на разследването относно скрепителните елементи,
Artikel 6.5 und 6.5.1 des WTO-Antidumpingübereinkommens in Bezug auf die Behandlung vertraulicher Informationen in der Untersuchung über Verbindungselemente.членове 6.5 и 6.5.1 от Антидъмпинговото споразумение на СТО по отношение на третирането на поверителна информация в рамките на разследването относно скрепителните елементи.
Den Parteien, denen im Rahmen der Untersuchung Fragebogen zugesandt werden, wird eine Beantwortungsfrist von mindestens 30 Tagen eingeräumt.За отговор на използваните в разследването въпросници на съответните лица се дава най-малко 30-дневен срок.